Haruka Igawa

Tokyo Park

of Shinji Aoyama with Haruka Igawa, Nana Eikura, Shota Sometani, Haruma Miura, Manami Konishi, Takashi Ukaji

Genres Drame
Date de sortie

Tôkyô sonata

of Kiyoshi Kurosawa with Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Koji Yakusho, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Takashi Kodama, Hajime Inoue, Tao Tsuchiya

Genres Drame
Date de sortie