Kazuya Kojima

Tôkyô sonata

of Kiyoshi Kurosawa with Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Koji Yakusho, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Takashi Kodama, Hajime Inoue, Tao Tsuchiya

Genres Drame
Date de sortie